STATUT
Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich „Wspólna Sprawa”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1.    Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich „Wspólna Sprawa”, zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855, ze zm.)  oraz postanowień niniejszego statutu.

2.    Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem działającym na rzecz ogółu społeczeństwa.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Borowe 52  w gminie Mogielnica.

§5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i powoływać biura.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać logo ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania. Stowarzyszenie może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.