Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie ważne zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ). Stało się tak za sprawą nowelizacji, która właśnie z początkiem tego roku zmodyfikowała szereg istotnych aspektów odnoszących się do decyzji środowiskowych.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnych wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/92/UE, zmienionej dyrektywą 2014/52/UE oraz dyrektywy 2003/4/WE. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., ale warto w tym miejscu zwrócić uwagę również na te wcześniejsze dotyczące okresu ważności decyzji środowiskowych. Poniżej omawiamy trzy kluczowe z naszego punktu widzenia zmiany.

czytaj dalej na stopwiatrakom.eu